Grupa terapeutyczna – umiejętności ACT – dla młodzieży LGBT+

Grupa terapeutyczna - umiejętności ACT - dla młodzieży LGBT+


Grupa opiera się na założeniach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – na modelu pracy z młodzieżą DNA-V.

ACT służy budowaniu elastyczności psychologicznej, rozumianej jako zdolność do pełniejszego i bardziej świadomego kontaktu z chwilą obecną oraz do zmiany lub kontynuowania zachowania, które służy ważnym celom młodej osoby.

Model DNA-V wskazuje, jak można pomóc młodym ludziom rozwijać mocne strony, wykorzenić nieprzydatne nawyki umysłowe i pokonać zwątpienie w siebie, żyć pełniej w chwili obecnej oraz dokonywać wyborów, które pozwalają w pełni realizować własny potencjał.


Dla kogo?

Młodzież od 14 do 18 roku życia, która pragnie lepiej poznać siebie i zmaga się m. in. z:

– obniżonym nastrojem,
– nasilonym lękiem,
– niską samooceną,
– trudnościami w budowaniu relacji społecznych,
– trudnościami w przeżywaniu emocji,
– trudnościami w radzeniu sobie ze stresem;

Liczba uczestników: max. 10

Forma

– 16 spotkań 2-godzinnych w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”;

– 2 razy w miesiącu, środa, godz. 16.00 – 18.00;

Terminy spotkań:

– 6 i 20 października 2021 r.
– 3 i 17 listopada
– 1 i 15 grudnia
– 12 i 26 stycznia 2022 r.
– 9 i 23 luty
– 9 i 23 marca
– 6 i 20 kwietnia
– 4 i 18 maja

Wyzwania adolescencji i wczesnej dorosłości

Wyzwania adolescencji i wczesnej dorosłości

adolescencja

Podstawowym wyzwaniem człowieka żyjącego we współczesnym świecie jest konieczność permanentnego rozwoju. To dzięki ciągłemu rozwojowi podmiot ma szansę świadomie kierować własnym życiem w intensywnie zmieniającym się środowisku – rozumieć nowe zjawiska i umiejętnie wykorzystać nowe zdobycze cywilizacji – uniknąć wyalienowania.

Współczesny świat wymusza na jednostce transgresję, czyli zdolność do działania i myślenia w sposób nowy w stosunku do uprzednio ustanowionych wzorów. Giddens (2010; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013) pisze o refleksyjności nowoczesności, czyli gotowości do rewizji poglądów i planów życiowych własnych i innych, wątpieniu i potrzebie weryfikacji ich słuszności i użyteczności.

Zróżnicowanie koncepcji człowieka nasila się nie tylko na obszarze danej cywilizacji. Za sprawą dostępu do informacji i przenikania się fragmentów kultur odbywa się również wewnątrz rodzin i na poziomie jednostek, powodując, że ustalenie własnej tożsamości i odniesienie jej do tożsamości innych ludzi staje się dla kolejnych pokoleń coraz trudniejszym zadaniem (Obuchowski, 2001, s. 42, za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013);

Kotwica (zakotwiczenie) jako metafora większości współcześnie kształtujących się tożsamości, wypiera metaforę korzenia (zakorzenienia), wskazuje na czasowość identyfikacji tożsamościowych i gotowość do przemieszczania się zarówno w sensie fizycznym, jak i symbolicznym (Bauman, 2009; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013); Zdaniem Obuchowskiego (2001; za Oleszkiewicz, Sensejko, 2013) ludzie współczesnego świata mogą stać się „otwartymi indywidualistami” lub kompensować niepewność „radykalizmem fundamenlistycznym” lub stać się „sytuacjonistami” – zrezygnować z funkcji wartościowania i działać na zasadzie maksymalizacji sukcesu, rozumianego w zindywidualizowany sposób.

Współczesne wymagania kierowane są obecnie nie od instytucji do jednostek, ale od jednostek do instytucji, i odnoszą się do godności każdej istoty ludzkiej, której już nie redukuje się do spełniania zobowiązań społecznych (Obuchowski, 2001; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013).

Najlepiej dostosowany do współczesnej rzeczywistości jest człowiek o osobowości otwartego indywidualisty (Obuchowski, 2001; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013), taki człowiek:

 • jest autonomiczny, samodzielny i niezależny, nie poddaje się manipulacjom i optymalnie rozwija swoje możliwości – jest w stanie podjąć się trudów rozwoju osobistego i autoterapii skierowanych na pogłębienie rozumienia siebie: w wymiarze poznawczym (wiedza o sobie pozwala wytyczać sensy, cele życiowe i generować osobisty model świata) i emocjonalnym (poczucie bezpieczeństwa i życzliwa postawa wobec siebie i innych umożliwiają ufne otwarcie się na niepewną i nieokreśloną przyszłość),
 • posługuje się przynajmniej abstrakcyjnym kodem poznawczym, który umożliwia mu aktywne tworzenie zmiennych modeli świata i siebie – uzasadnia i kontroluje te modele,

Ponadto:

 • myśli relatywistycznie:
  • co umożliwia wysoką plastyczność zachowania – uwzględnienie kontekstu sytuacyjnego i dynamiki powiązań między różnorodnymi, często sprzecznymi lub równoważnymi możliwościami wyboru – jest to najbardziej typowe dla współczesnego świata,
  • co może przyczyniać się do tolerancji i poszanowania odmienności wyznań religijnych, rasy itd. – rozumienia równoważnych wyborów dokonywanych ze względu na dany kontekst, np. sytuacyjny – wychowanie w danej kulturze – co jest kwestią przypadku lub miejsca urodzenia;

myślenie relatywistyczne jest bardziej „czułe”, niż hipotetyczno-dedukcyjne, na nieprzystające do siebie aspekty rzeczywistości psychicznej i społecznej – umożliwia ich scalanie i rozumienie, a także funkcjonowanie obok siebie w układach niescalonych, entropijnych;

 • jest w stanie oswoić ryzyko – wpisać we własne życie niepewność i zmienność oraz zaakceptować taki stan rzeczy i przyjąć go za normalny,
 • jest pokorny, rozumie dynamiczny obraz świata, pełen niemożliwych do przewidzenia zmiennych kontekstów sytuacyjnych – rozumie, że mimo aspiracji do kontrolowania i organizowania własnego życia – zasadniczo wymyka się ono spod kontroli,
 • uwzględnia relatywność współcześnie dokonywanych wyborów, które zależą od kontekstu sytuacyjnego – jest świadomy istnienia wielości równowartościowych możliwości oraz, że dokonywany wybór jest jednocześnie odrzuceniem możliwości o podobnej wartości do obecnie wybranej – tym samym jest gotowy do weryfikacji decyzji i podjęcia kolejnego ryzyka życiowego w postaci nowych zobowiązań lub ma zgodę na ponoszenie konsekwencji dokonanego wcześniej wyboru,
 • jest wrażliwy moralnie:
  • odpowiedzialny za siebie, za podejmowane decyzje i własny dobrostan – otacza siebie opieką, jest autentyczny – szczery ze sobą, ufa sobie – ma poczucie, że jest „kimś dobrym” i wartościowym,
  • współodpowiedzialny za najbliższych – otwarty na kształtowanie własnych systemów zobowiązań i wartości, a także budowanie tak zwanych czystych relacji – główną rolę odgrywa w nich oddanie – partnerzy muszą wzajemnie przystosować się do siebie, wzajemne sobie ufać, być autentyczni
   w relacji ze sobą, co pozwoli im polegać na tym, co do siebie mówią i wobec siebie robią,
  • współodpowiedzialny za symboliczną, zglobalizowaną wspólnotę – dobrowolnie wybiera miejsce, do którego się przywiązuje i w którym świadomie realizuje zobowiązania – takim miejscem może być Ziemia, a symbolicznym obiektem wrażliwości etycznej – jej mieszkańcy;

Bibliografia

Oleszkiewicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grupa dla rodziców osób LGBT+ „Rodzice – poznajmy się”

Grupa dla rodziców osób LGBT+ "Rodzice - poznajmy się"

grupa
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT „Tolerado” serdecznie zapraszam na spotkania online dla rodziców osób LGBT+ w 2021 roku.
Najbliższe terminy spotkań: czwartek – 22 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca. 
Zgłoszenia mailowe i pytania można kierować na adres:  📨 poznajmy.sie.w.tolerado@gmail.com

👉 W niewielkim gronie, w warunkach całkowitej dyskrecji, tworzymy przestrzeń, w której będzie można poznać innych rodziców o podobnym doświadczeniu, usłyszeć ich historie i/lub opowiedzieć własną.
👉 Spotkamy się, by się poznać, by ze sobą po prostu porozmawiać 💬
O czym? O wszystkim, co nam leży na sercu 💗.
➡️ O dzieciach , o ich coming-outach, o tym jak po ich coming-outach zmieniło się życie.
➡️ O tym, czy i komu o tym powiedzieć.
➡️ O lękach o bezpieczeństwo dzieci.
➡️ O tym, jak walczyć z dyskryminacją dzieci w szkole.
➡️ O wnukach lub ich braku.
➡️ O źródłach rzetelnej wiedzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
➡️ Wreszcie o tym, o czym nie ma komu powiedzieć.

👉 Współprowadzę grupę wraz z cudowną koleżanką:
Bożeną Kościuszko-Panek – kochającą i wspierającą mamą transpłciowej osoby niebinarnej ❤

👉 Jeśli jesteś zainteresowany wydarzeniem napisz maila na adres:  📨 poznajmy.sie.w.tolerado@gmail.com
⚠️ W informacji zwrotnej otrzymasz link do spotkania online z instrukcją obsługi programu zoom.
👉 Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz: 📨 poznajmy.sie.w.tolerado@gmail.com